ហេតុអ្វីបានជាកម្មវិធី eMarketplaceត្រូវបានបង្កើតឡើង?

eMarketplace ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងទស្សនវិស័យ ដើម្បីលើកកំពស់និងអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មខ្នាតតូចឬអាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសារ អោយក្លាយជាអាជីវកម្មស្តង់ឌីជីថល ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំនូលលក់និងលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា។

តើ App eMarketplaceខុសពី App ដ៍ទៃទៀតដូចម្តេចខ្លះ? ហេតុអ្វីខ្ញុំត្រូវប្រើវា?

កម្មវិធី App eMarketplaceត្រូវបានបង្កើតទ្បើងនិងដាក់អោយប្រើប្រាស់ដោយមិនគិតថ្លៃ ក្នុងបេសកម្មមិនសំដៅប្រាក់ចំណេញ។ ផលិតផលទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ជូលក្នុងកម្មវិធីទំនើបកម្មអាជីវកម្ម ePOS Go Digital ដោយម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចឬអាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសារ ត្រូវបានបង្ហាញឬបញ្ជូលដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងគេហទំព័រ eMarketplace&eMarketplace Appដើម្បីជំរុញការលក់ដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចទំាងនោះ។ រាល់ការបញ្ជាទិញនៅលើកម្មវិធី eMarketplace&eMarketplace Appនឹងត្រូវជូនដំណឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅកម្មវិធីទំនើបកម្មអាជីវកម្ម ePOS Go Digital របស់អ្នកលក់ ដើម្បីជួយពួកគេក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលពីការលក់Together for the betterment.

ការជ្រើសរើសប្រើប្រាស់App eMarketplaceរបស់លោកអ្នកការបញ្ជាទិញផលិតផលពីកម្មវិធី eMarketplaceApp ឬគេហទំព័រ eMarketplace.Appគឺជាការគាំទ្រដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតចំពោះម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចក្នុងស្រុកនិងជួយអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍យើង។មានតែការរួបរួមគ្នាទេ ទើបយើងអាចកសាងសង្គមជាតិយើងអោយល្អប្រសើរបាន។

ទាញយកកម្មវិធីឥលូវនេះ